ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000045

Публично състезание по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 07.06.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000044

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.05.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000043

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на оферти: 06.03.2017г. до 17:00 ч.

Удължаване на срока до 17:00 ч. на 13.03.2017 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000042

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000041

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по три обособени позиции“ 

Краен срок за подаване на оферти: 22.02.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000040

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на В и К ООД – град Габрово по девет обособени позиции”

Краен срок за получаване на оферти: 02.03.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000039

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 31.01.2017 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000038

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 26.01.2017 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000037

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“ 

Краен срок за подаване на оферти: 06.02.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000036

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2017 г. до 16:30 ч.

Документация на поръчката