ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000050

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 29.01.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на В и К  ООД – град Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 03.01.2018 г. - 17 ч.

Документация на поръчката