ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000040

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на В и К ООД – град Габрово по девет обособени позиции”

Краен срок за получаване на оферти: 02.03.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000039

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 31.01.2017 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000038

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 26.01.2017 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000037

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“ 

Краен срок за подаване на оферти: 06.02.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000036

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2017 г. до 16:30 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000035

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"


Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2016 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000034

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово“


Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2016 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000033

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 ч. на 22.11.2016 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000032

Процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите собственост на „В и К“ ООД - град Габрово

Договарянето ще бъде проведено на 19.10.2016г. от 10.30 часа в седалището на „В и К“ ООД в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000031

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по две обособени позиции“:

№ 1 „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;
№ 2. „Алуминиев сулфат“


Краен срок за подаване на оферти: 16:30 ч. на 11.10.2016.г.

Документация на поръчката