ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000028

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за предаване на оферти до 16:30 ч. на 17.08.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000027

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.08.2016


Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000025

Публична покана по ЗОП с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по осем обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти до 16,30 ч. на 20.04.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000024

Открита процедура по ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА "В и К "ООД -ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":

Обособена позиция 1.  Застраховка „Имущество“;

Обособена позиция 2. Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

Обособена позиция 3. Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи;

Обособена позиция 4.  Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“;

Обособена позиция 5. Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”;

Обособена позиция 6. Застраховка „Каско на СПС“;

Обособена позиция 7.  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 8. Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

Обособена позиция 9. Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст“ или „Рента“;

Обособена позиция 10. Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“


Краен срок за подаване на офертите до 16:30 ч. на 30.03.2016 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000023

Публична покана по ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000022

Публична покана по ЗОП: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000021

Публична покана по ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“


Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.02.2016

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000020

Публична покана с предмет: "Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 28.01.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000019

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на строителна и друга арматура във връзка с извършване на аварийни и планови дейности от "В и К" ООД - град Габрово

Документация на поръчката