ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000035

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"


Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2016 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000034

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово“


Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2016 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000033

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 ч. на 22.11.2016 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000032

Процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите собственост на „В и К“ ООД - град Габрово

Договарянето ще бъде проведено на 19.10.2016г. от 10.30 часа в седалището на „В и К“ ООД в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000031

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по две обособени позиции“:

№ 1 „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;
№ 2. „Алуминиев сулфат“


Краен срок за подаване на оферти: 16:30 ч. на 11.10.2016.г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000030

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства категория N 1 за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за подаване на оферти: 03.10.2016 г. 16:30 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000029

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „В и К“ ООД - град Габрово и газьол за отопление за нуждите на  „В и К" ООД – гр. Габрово“ по четири обособени позиции

1. Обособена позиция № 1 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Габрово;

2. Обособена позиция № 2 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Трявна;

3. Обособена позиция № 3 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Дряново;

4. Обособена позиция № 4 - Доставка на газьол за отопление в складовата база на „ВиК" ООД в град Габрово.

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 08.09.2016г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000028

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за предаване на оферти до 16:30 ч. на 17.08.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000027

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.08.2016


Документация на поръчката