ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000025

Публична покана по ЗОП с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по осем обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти до 16,30 ч. на 20.04.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000024

Открита процедура по ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА "В и К "ООД -ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":

Обособена позиция 1.  Застраховка „Имущество“;

Обособена позиция 2. Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

Обособена позиция 3. Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи;

Обособена позиция 4.  Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“;

Обособена позиция 5. Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”;

Обособена позиция 6. Застраховка „Каско на СПС“;

Обособена позиция 7.  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 8. Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

Обособена позиция 9. Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст“ или „Рента“;

Обособена позиция 10. Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“


Краен срок за подаване на офертите до 16:30 ч. на 30.03.2016 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000023

Публична покана по ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000022

Публична покана по ЗОП: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000021

Публична покана по ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“


Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.02.2016

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000020

Публична покана с предмет: "Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 28.01.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000019

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на строителна и друга арматура във връзка с извършване на аварийни и планови дейности от "В и К" ООД - град Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000018

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Избор на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", застраховка „Живот“ или „Рента“ и задължителна застраховка „Трудова злополука“ на ВиК ООД в три обособени позиции“

Обособена позиция 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Живот“ или „Рента“ на работниците и служителите на ВиК ООД;

Обособена позиция 3. Задължителна застраховка „Трудова злополука“


Краен срок за подаване на документите: 16:30 ч. на 22.10.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000017

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - гр.Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000016

Договаряне без обявление по чл. 103 ал.2 т.9 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”


Документация на поръчката