ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН ХЛОР ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД-ГАБРОВО"

 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 19.08.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000014

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 04.09.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000013

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 07.07.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000012

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на документите - до 16:30 ч. на 26.06.2015г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000011

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

ПРЕКРАТЕНА


Краен срок за подаване на документи - 16:30 ч. на 15.06.2015 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000010

Публична покана по ЗОП с предмет:Доставка на свързващи елементи от чугун (жиба) за АЦ и PEHD тръбопроводи за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на документите: до 16:30 ч. на 21.04.2015 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000009

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по шест обособени позиции“:

Обособена позиция 1. Застраховка „Имущество”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване”;

Обособена позиция 3. Групова рискова застраховка „Живот” с допълнителни медицински разходи;

Обособена позиция 4. Застраховка „Обща гражданска отговорност";

Обособена позиция 5. Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”;

Обособена позиция 6. Застраховка „Каско на СПС”

Краен срок за подаване на документите: 16:00 ч. на 24.03.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000008

Публична покана по ЗОП:  „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по седем обособени позиции"

Подаване на оферти до 16:00 ч. на 19.03.2015г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000007

Публична покана по ЗОП с предмет: "Доставка на поцинковани арматури и фитинги до 2 1/2 за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово" 

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 25.02.2015 год.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000006

Публична покана по ЗОП с предмет: 

„Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 18.02.2015 г.

 

Документация на поръчката