ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000020

Публична покана с предмет: "Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 28.01.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000019

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на строителна и друга арматура във връзка с извършване на аварийни и планови дейности от "В и К" ООД - град Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000018

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Избор на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", застраховка „Живот“ или „Рента“ и задължителна застраховка „Трудова злополука“ на ВиК ООД в три обособени позиции“

Обособена позиция 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Живот“ или „Рента“ на работниците и служителите на ВиК ООД;

Обособена позиция 3. Задължителна застраховка „Трудова злополука“


Краен срок за подаване на документите: 16:30 ч. на 22.10.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000017

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - гр.Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000016

Договаряне без обявление по чл. 103 ал.2 т.9 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”


Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН ХЛОР ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД-ГАБРОВО"

 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 19.08.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000014

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 04.09.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000013

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 07.07.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000012

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на документите - до 16:30 ч. на 26.06.2015г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000011

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

ПРЕКРАТЕНА


Краен срок за подаване на документи - 16:30 ч. на 15.06.2015 г.

Документация на поръчката