ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000010

Публична покана по ЗОП с предмет:Доставка на свързващи елементи от чугун (жиба) за АЦ и PEHD тръбопроводи за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на документите: до 16:30 ч. на 21.04.2015 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000009

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на застрахователни услуги  за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по шест обособени позиции“:

Обособена позиция 1. Застраховка „Имущество”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване”;

Обособена позиция 3. Групова рискова застраховка „Живот” с допълнителни медицински разходи;

Обособена позиция 4. Застраховка „Обща гражданска отговорност";

Обособена позиция 5. Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”;

Обособена позиция 6. Застраховка „Каско на СПС”

Краен срок за подаване на документите: 16:00 ч. на 24.03.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000008

Публична покана по ЗОП:  „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по седем обособени позиции"

Подаване на оферти до 16:00 ч. на 19.03.2015г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000007

Публична покана по ЗОП с предмет: "Доставка на поцинковани арматури и фитинги до 2 1/2 за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово" 

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 25.02.2015 год.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000006

Публична покана по ЗОП с предмет: 

„Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 18.02.2015 г.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000005

Публична покана по ЗОП с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.02.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000004

Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" по пет обособени позиции“

Подаване на оферти – до 16.00 часа на 13.01.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000003

Периодични доставки на фракции и асфалтови смеси за възстановяване на настилки по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град Габрово и град Дряново; 

Обособена позиция 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Трявна;

Обособена позиция 3: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД - Габрово.

  

Срок за подаване на оферти до 18.12.2014 г., 16:30 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000002 

Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори с „В и К“ ООД – Габрово“ по две обособени позиции: 

1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" и 

2. Задължителна застраховка „Трудова злополука“

Срок за подаване на оферти - до 25.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000001

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Подаване на оферти - до 17.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката