ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000002 

Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори с „В и К“ ООД – Габрово“ по две обособени позиции: 

1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" и 

2. Задължителна застраховка „Трудова злополука“

Срок за подаване на оферти - до 25.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000001

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Подаване на оферти - до 17.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката