ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000005

Публична покана по ЗОП с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.02.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000004

Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" по пет обособени позиции“

Подаване на оферти – до 16.00 часа на 13.01.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000003

Периодични доставки на фракции и асфалтови смеси за възстановяване на настилки по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град Габрово и град Дряново; 

Обособена позиция 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Трявна;

Обособена позиция 3: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД - Габрово.

  

Срок за подаване на оферти до 18.12.2014 г., 16:30 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000002 

Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори с „В и К“ ООД – Габрово“ по две обособени позиции: 

1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" и 

2. Задължителна застраховка „Трудова злополука“

Срок за подаване на оферти - до 25.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000001

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Подаване на оферти - до 17.11.2014г., 16:30 ч.

Документация на поръчката