ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000077

ПУБЛ. СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г. 17:00 ч.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:    Комисията, назначена със Заповед № 126 / 10.04.2019 г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово за разглеждане и класиране на офертите, събрани в хода на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово“, открита с Решение № РД08-1341 / 25.03.2019 г. съобщава, че на 22.04.2019 г. от 15:30 часа ще се проведе публичното заседание за отварянето на пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. Заседанието ще се проведе в административната сграда на дружеството в град Габрово, бул .„Трети март“ № 6. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ReshAsfalt.pdf)Решение 93 КБ29.03.2019г. 16:05:30ч.
Свали този файл (ObAsfalt.pdf)Обявление 177 КБ29.03.2019г. 16:05:42ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637373732)Линк към АОП 0 КБ29.03.2019г. 16:05:55ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ 2019 (1).doc)ДокументацияДокументацията на поръчката232 КБ29.03.2019г. 16:15:46ч.
Свали този файл (Образец № 1 - ЕЕДОП_Асф.doc)ЕЕДОП 178 КБ29.03.2019г. 16:17:04ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол №1 1960 КБ17.04.2019г. 14:51:18ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ.pdf)Протокол №2 752 КБ25.04.2019г. 15:13:32ч.
Свали този файл (ДОКЛАД.pdf)Доклад на комисията 1891 КБ25.04.2019г. 15:14:09ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение за изпълнител 604 КБ25.04.2019г. 15:14:46ч.
Свали този файл (Договор фракции-ОП1.pdf)Договор - Обособена позиция №1 847 КБ17.05.2019г. 13:48:59ч.
Свали този файл (Договор фракции-ОП3.pdf)Договор - Обособена позиция №3 845 КБ17.05.2019г. 13:49:22ч.
Свали този файл (Договор фракции-ОП4.pdf)Договор - Обособена позиция №4 888 КБ17.05.2019г. 13:50:05ч.
Свали този файл (Договор фракции-ОП5.pdf)Договор - Обособена позиция №5 895 КБ17.05.2019г. 13:50:34ч.