ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000070

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на офертите: 21.02.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000069

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 07.02.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000067

Покана за доставка на течен хлор и натриев хипохлорид на основание на чл. 191, ал. 1, т. 1

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000066

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 30.01.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на оферти: 02.01.2019 г. до 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000063

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000062

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на офертите:14.12.2018 г. 17:00 ч,

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000061

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД-град Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.  

Документация на поръчката