ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на оферти: 02.01.2019 г. до 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000063

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000062

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на офертите:14.12.2018 г. 17:00 ч,

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000061

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД-град Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.  

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000060

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на офертите:  До 17:00 ч. на 22.11.2018 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000059

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.10.2018 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000058

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК” ООД - ГАБРОВО”

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000057

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на колесен многофункционален багер с челен товарач HIDROMEK модел ALPHA 102 В, за нуждите на „ВиК” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на офертите:  22.06.2018 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000056

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 15.06.2018 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката