ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000080

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 29.05.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000079

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО

Краен срок за получаване на оферти: 30.04.2019г  17:00 часа

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000077

ПУБЛ. СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г. 17:00 ч.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:    Комисията, назначена със Заповед № 126 / 10.04.2019 г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово за разглеждане и класиране на офертите, събрани в хода на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово“, открита с Решение № РД08-1341 / 25.03.2019 г. съобщава, че на 22.04.2019 г. от 15:30 часа ще се проведе публичното заседание за отварянето на пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. Заседанието ще се проведе в административната сграда на дружеството в град Габрово, бул .„Трети март“ № 6. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000076

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

 

Срок за получаване на оферти: 01.04.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000075

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

Срок за получаване на оферти: 03.04.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000074

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000073

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ И ТРАКТОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Краен срок за получаване на оферти: 17:00 ч. на 7.03.2019 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000072

Доставка на три броя употребявани автомобили за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

 

Краен срок за получаване на оферти: 05.03.2019 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000071

Покана за доставка на алуминиев сулфат и хидратна вар-калциев хидрооксид на основание на чл. 191, ал. 1, т. 1

Документация на поръчката