ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000073

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ И ТРАКТОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Краен срок за получаване на оферти: 17:00 ч. на 7.03.2019 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000072

Доставка на три броя употребявани автомобили за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

 

Краен срок за получаване на оферти: 05.03.2019 г. 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000071

Покана за доставка на алуминиев сулфат и хидратна вар-калциев хидрооксид на основание на чл. 191, ал. 1, т. 1

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000070

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на офертите: 21.02.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000069

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 07.02.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000067

Покана за доставка на течен хлор и натриев хипохлорид на основание на чл. 191, ал. 1, т. 1

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000066

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 30.01.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на оферти: 02.01.2019 г. до 17:00 ч

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Документация на поръчката