ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000085

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 11.07.2019г.  17:00 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000084

Обява за събиране на оферти за възлагане на оп с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"   ОТМЕНЕНА

Краен срок за получаване на оферти:02.07.2019 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000083

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на "В и К" ООД - Габрово"

Краен срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000080

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 29.05.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000079

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО

Краен срок за получаване на оферти: 30.04.2019г  17:00 часа

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000077

ПУБЛ. СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г. 17:00 ч.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е:    Комисията, назначена със Заповед № 126 / 10.04.2019 г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово за разглеждане и класиране на офертите, събрани в хода на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово“, открита с Решение № РД08-1341 / 25.03.2019 г. съобщава, че на 22.04.2019 г. от 15:30 часа ще се проведе публичното заседание за отварянето на пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. Заседанието ще се проведе в административната сграда на дружеството в град Габрово, бул .„Трети март“ № 6. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000076

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

 

Срок за получаване на оферти: 01.04.2019 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката